Shuai Zheng
Shuai Zheng

My research interests include distributed robotics, mobile computing and programmable matter.